Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hairpoint Gevestigd te Groningen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 02062114. Hairpoint is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02062114. Hairpoint is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02062114.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Hairpoint, hierna te noemen verkoper- en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Aanbod en Aanvaarding.
1.Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.Indien een aanbieding van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.Verkoper geeft op haar websites en drukwerk een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Wanneer verkoper daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden verkoper niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 3. Levertijden.
1.Overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper derhalve verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
2.Aflevering vindt plaats op het door de koper opgegeven afleveradres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is verkoper niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Reclames.
1. Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper worden gemeld op straffe van verval van rechten. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn geconstateerd hadden kunnen worden, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk 6 weken na aflevering van de producten schriftelijk aan verkoper worden gemeld op straffe van verval van rechten.
2. Na het constateren van enig gebrek is de koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
3. Het staat koper niet vrij de producten te retourneren voordat verkoper daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor verkoper.
4. Indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft verkoper de keus de ondeugdelijke gebleken producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten hetzij de koopprijs te restitueren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van niet of niet-tijdige levering of gebreken aan de geleverde producten is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende producten.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade en/of gederfde winst.
3. De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de bestuurder van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.
4. Verkoperis in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Dit geldt eveneens voor schade veroorzaakt door computervirussen en onderscheppingen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 6. Betaling.
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag op het door verkoper opgegeven bankrekeningnummer.
2. Heeft binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening en zonder dat koper zich op opschorting kan beroepen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper 15% aan incassokosten over het openstaande saldo verschuldigd, met een minimum van 80,00 Euro. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De koper is jegens de verkoper de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd.
5. Wanneer koper wordt geliquideerd, zijn faillissement (dreigt), surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of wordt aangevraagd en /of zijn schuldenaren een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.
Geleverde producten blijven het eigendom van de verkoper totdat zij volledig zijn betaald. De koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd die producten te vervreemden of te verwerken, indien die handeling behoort tot de normale uitoefening van zijn bedrijf, tenzij de verkoper hem dat recht ontzegt na het verstrijken van de betalingstermijn of de koper in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 8. Garantie
1.Op de door verkoper geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde producten.
2.De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde producten zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onheus gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Persoonsgegevens
De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door verkoper worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

Artikel 10. Overmacht.
1. Indien verkoper door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, wordt de nakoming van deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan verkoper afhankelijk is, wordt daaronder begrepen.

Artikel 11. Geschilbeslechting.
Elk geschil tussen verkoper en koper zal worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen voor zover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven.

Artikel 12. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.